Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 29.05.2018

Z A P R O S Z E N I E

 na

Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Biały Dunajec, 29.05.2018 r. Godz. 17:00

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 29-05-2018 r. o godzinie 17:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej;
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 27-02-2018 roku;
 6. Zatwierdzenie rezygnacji Członka Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania poprzez podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
 8. Omówienie zmian w LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. Wolne wnioski i zapytania;
 10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.