logo
logo
logo
logo

Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z opisem procesu przygotowania LSR

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Podhalańskiej Lokalnej Grupy (PLGD) zostanie opracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, polegające na angażowaniu społeczności lokalnej na każdym etapie jej tworzenia. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania PLGD w procesie tworzenia strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej.

W tym celu podejmowane będą następujące działania w celu zapewnienia partycypacyjności:

  1. Badania ilościowe – przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców dotyczące kierunków rozwoju gmin. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane również w opracowywaniu analizy SWOT obszaru działania PLGD. Ankieta będzie możliwa do wypełnienia w wersji papierowej (w biurze PLGD, podczas prowadzonych konsultacji społecznych, w Urzędach Gmin), jak również dostępna będzie na naszej stronie internetowej oraz stronach internetowych pięciu partnerskich gmin PLGD.
  2. Zbieranie fiszek na propozycje projektów / przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach LSR. Fiszki będą składane do biura PLGD jako karty projektów (wersja papierowa bądź elektroniczna), które wypełniane będą przez przedstawicieli wszystkich sektorów i grup społecznych. Zgromadzony i poddany analizie materiał posłuży tworzeniu zakresu przedsięwzięć planowanych w LSR. Fiszki zostaną udostępnione w wersji papierowej w biurze LGD, urzędach gmin/instytucjach publicznych. Ponadto fiszki zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD oraz Facebook’u Pohalańskiej LGD.
  3. Konsultacje społeczne obejmujące zorganizowanie jednego spotkania na obszarze każdej gminy planowanej do objęcia LSR. Zapewnienie udziału społeczności lokalnych w realizacji działań partnerstwa odbywa się na drodze różnego rodzaju konsultacji społecznych, które odbędą się na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR w formie stacjonarnej, przewidziane jest również spotkanie online. Spotkanie online skierowane będzie do lokalnej społeczności, w szczególności osób które z różnych przyczyn, zdrowotnych czy życiowych nie mogą uczestniczyć w spotkaniach stacjonarnie. Spotkanie online zostanie przeprowadzone za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy, np. Microsoft Teams. Celem planowanych do przeprowadzenia konsultacji w każdej gminie wchodzącej w skład PLGD oraz spotkania online jest w szczególności diagnoza obszaru, stworzenia koszyka potrzeb i problemów, barier i szans rozwoju gminy, analiza SWOT obszaru danej gminy, a także celów LSR. Ponadto konsultacje te posłużą do szerokiego informowania społeczności lokalnej o założeniach podejścia LEADER oraz upowszechnianiu informacji o PLGD. Prowadzenie konsultacji społecznych ma przyczynić się do czynnego udziału społeczności lokalnej na każdym etapie procesu budowania LSR.
  4. Praca zespołu konsultacyjnego ds. związanych z opracowaniem LSR na kolejne lata. Zespół stworzą osoby reprezentujące poszczególne sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańcy z wszystkich gmin obszaru działania PLGD. W pracach zespołu będą brali również udział zewnętrzni eksperci. Podczas conajmniej 3 spotkań zespołu będą konsultowane kolejne etapy powstawania LSR oraz rozwiązywane problemy pojawiające się w trakcie procesu budowy strategii. Ogromną rolą zespołu będzie także analiza stosowanych w trakcie tworzenia LSR narzędzi, oraz ewentualne proponowanie innych w celu usprawnienia procesu tworzenia LSR.;
  5. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze PLGD w okresie budowania LSR ma umożliwić społeczności lokalnej stały dostęp do szerokiej informacji m.in. nt. postępu prac nad tworzeniem LSR. Ponadto działalność punktu posłuży społeczności lokalnej jako miejsce zgłaszania swoich uwag oraz propozycji zadań strategicznych, które mogłyby zostać ujęte w nowej LSR.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, oraz na zagadnienia obejmujące między innymi:

  • Innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnej w proces zdefiniowania innowacyjności obszaru LSR
  • Cyfryzację – poprzez rozwijanie zdolności cyfrowych mieszkańców oraz rozwój obszaru w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe;
  • Środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań, a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
  • Zmiany demograficzne – poprzez analizę zmian demograficznych na obszarze LSR z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia oraz wdrożenie mechanizmów sprzyjających włączeniu ludzi młodych, seniorów oraz kobiet w proces zarządzania rozwojem
  • Partnerstwo w realizacji – poprzez włączenie przedstawicieli poszczególnych sektorów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem, a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów lokalnej społeczności, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów

Odpowiednie przygotowanie narzędzi konsultacyjnych (ankiet, fiszek) uwzględniających ww. zagadnienia oraz omawianie tych zagadnień na spotkaniach w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych, będzie umożliwiało ukierunkowanie procesu tworzenia LSR na ww. zagadnienia.

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu budowy LSR, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, które zaopiniuje i ostatecznie zatwierdzi wypracowaną koncepcję LSR.

Włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania LSR zapewnia przygotowanie dokumentu (LSR) który odzwierciedla realne potrzeby i kierunki rozwoju obszaru LSR. Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skip to content