logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się
w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Szkolna 6A, Szaflary
dniu 29-04-2024 r. o godzinie 16:30.

W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD odbędzie się w II terminie w tym samym dniu (poniedziałek 29-04-2024) o godzinie 16:45.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania oraz Komisji uchwał i wniosków;
 3. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad WZC.
 4. Przyjęcie protokołu nr 1/2023 z Walnego Zebrania Członków z dnia 05-06-2023 roku;
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej) Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2023 rok;
 6. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego i merytorycznego pracy Zarządu w 2023 r oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2023
 7. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2023;

– w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2023 rok;

– udzielenia absolutorium Zarządowi za 2023 rok;

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2023;
 2. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady;
 3. Zmiana Statutu Podhalańskiej LGD – omówienie, głosowanie i podjęcie uchwały
 4. Wybory uzupełniające do Rady Podhalańskiej LGD – głosowanie i podjęcie uchwały
 5. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składki członkowskiej od Gmin i podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołów z czynności komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków;
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski;
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

       W celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 1/2023 z dnia 05.06.2023r. oraz projektami uchwał i dokumentów do zatwierdzenia na Walnym Zabraniu Członków planowanym na dzień 29-04-2024 r. zapraszamy do biura LGD w Ludźmierzu, ul. Jana Pawła II 97

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej za rok 2024 i lata poprzednie (jeżeli dotyczy) w wysokości 20 zł rocznie. W przypadku braku regularnego opłacania składki członkowskiej za okres dłuższy niż 2 lata, Zarząd ma prawo wykluczyć członka z listy członków Podhalańskiej LGD.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 288
Widok na Tatry, zdjęcie wykonano w Kościelisku

Skarby Podhala – w filmo...
Opublikowano: 24 maja 2024

Co stanowi o bogactwie obszaru Podhalańskiej LGD i Podhala? Jakimi hasłami można krótko i pozytywnie określić obszar Podhalańsk...
krajobraz Tatr

Konsultacje zmian LSR na lata...
Opublikowano: 23 maja 2024

W terminie 23.05.2024 do 29.05.2024  konsultujemy projekt zmian LSR. Uwagi można zgłaszać w biurze LGD do 29.05.2024 do godziny...
Zdjęcie przedstawia artystyczną kompozę produktu lokalnego - oscypka. Oscypek ułożony na stole w otoczeniu natury.

Warsztaty praktyczne – M...
Opublikowano: 25 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Marketing internetowy oferty turyst...
krajobraz Tatr

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebra...
Skip to content