logo
logo
logo
logo

WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE – Przygotowanie LSR 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Podhalańskiej Lokalnej Grupy (PLGD) na lata 2023-2027 zostanie opracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, polegające na angażowaniu społeczności lokalnej na każdym etapie jej tworzenia. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania PLGD w procesie tworzenia strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej.

W tym celu podejmowane będą następujące działania w celu zapewnienia partycypacyjności:

1. Badania ilościowe – przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców dotyczące kierunków rozwoju gmin.
2. Zbieranie fiszek na propozycje projektów / przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach LSR.
3. Konsultacje społeczne obejmujące zorganizowanie spotkań z mieszkańcami
4. Praca zespołu konsultacyjnego ds. związanych z opracowaniem LSR na kolejne lata. Zespół stworzą osoby reprezentujące poszczególne sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańcy z wszystkich gmin obszaru działania PLGD.
5. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze PLGD w okresie budowania LSR

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, oraz na zagadnienia obejmujące między innymi:
• Innowacyjność
• Cyfryzację
• środowisko i klimat
• zmiany demograficzne
• partnerstwo w realizacji

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu budowy LSR, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, które zaopiniuje i ostatecznie zatwierdzi wypracowaną koncepcję LSR. Włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania LSR zapewnia przygotowanie dokumentu (LSR) który odzwierciedla realne potrzeby i kierunki rozwoju obszaru LSR.

Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.