logo
logo
logo
logo

Konsultacje społeczne – harmonogram spotakań

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

Spotkania mają na celu włączanie lokalnej społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR. Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii. Spotkania będą dotyczyły przeprowadzenia analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy. Określenie celów LSR w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz planowanych działań.

Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 organizacja spotkań, w ramach realizacji planu włączenia społeczności nastąpi nie wcześniej niż w dniu przekazania do właściwego organu samorządu województwa informacji o miejscach i terminach przeprowadzenia tych spotkań oraz informacji czy spotkania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności gdy nie mogą się odbyć we wskazanym miejscu z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64)

Skip to content