logo
logo
logo
logo

Leader

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Cel działania:

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy.

W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez Samorząd Województwa, Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, w ramach środków przyznanych na realizację strategii.

Pomoc:

Pomoc w ramach działania będzie przyznawana na operacje które:
Odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Odnowa i rozwój wsi,
 • Nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi zwanych „małymi projektami”.

Beneficjent:

W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3- jak określono dla działań osi 3.
W przypadku małych projektów:
-osoba fizyczna, która:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju lub wykonującą działalność gospodarczą na tym obszarze

-osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeśli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzącą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

 

Zakres pomocy:

 1. Dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3- jak określono dla działań osi 3.
 2. Dla małych projektów:
 • Udostępnianie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
 • Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013 oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
 • Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
 • Promocja lokalnej przedsiębiorczości,
 • Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,
 • Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
 • Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej,
 • Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
 • Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie  obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
 • Remont i wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcję,
 • Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 • Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW 2007-2013,
 • Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
 • Promocja produktów lub usług lokalnych,
 • Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” PROW 2007-2013,
 • Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
 • Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
 • Badanie rynku produktów lub usług lokalnych,
 • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Poziom dofinansowania:

 1. Dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3- jak określono dla działań osi 3.
 2. Dla małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż
  25 000 zł.  Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/wdrazanie_LSR.aspx

Skip to content