Projekt zmian w LSR – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

Dziękujemy za wasze opinie w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości. Na tej podstawie przygotowano projekt zmian w LSR z ujętymi już dodatkowymi środkami na PREMIE na start i Rozwijanie działalności gospodarczych, łącznie 720 000 zł.

Poniżej zamieszczamy projekt zmian w LSR planowany do przyjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28.05.2019 r.

W razie wątpliwości lub uwag zapraszamy do składania propozycji zmian do dnia 27.05.2019 r. do godziny 12:00.

PLGD LSR 2014-2020 ZMIANY-MAJ2019-dodatkowe środki

Zał. do aktualizacji-wykaz zmian w LSR