logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze wniosków realizowanych przez podmioty inne niż LGD nr 2/2017
Opublikowano: 16 czerwca 2017

Nabór nr 2/2017

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania,

działająca na terenie gmin:

Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek przy czym podstawą działalności w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30-06-2017 do 13-07-2017

 

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów oraz budowanie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru PLGD

Przedsięwzięcie 2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  – rozwój przetwórstwa produktów lokalnych  /Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego/

 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba inkubatorów przetwórstwa lokalnego  – minimum 1 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba osób korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych – minimum 30 osób/rok

 

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób

podany w ogłoszeniu.

 1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata

2014-2020.

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez

społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie

minimalnej liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (w przypadku operacji niekomercyjnych max punktów to 33 pkt, w przypadku operacji o charakterze komercyjnym max punktów to 36 pkt).

 

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby

punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl, www.arimr.gov.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 kontakt w godz. od 10:00 do 15:00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  500.000,00 zł.

 

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: nie mniej niż 50.000,00 zł na realizację jednej operacji i nie więcej niż 500.000,00 zł na realizację jednej operacji, co stanowi  nie więcej niż:

– 100% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji (przedsięwzięcia/operacje niekomercyjne, beneficjenci  inni niż przedsiębiorcy)

lub

– 70% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji (przedsięwzięcia/operacje komercyjne)

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310, w godz. od 10:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

 

Wniosek w formie elektronicznej należy także importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl w ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Podhalańską LGD nr 1/2017, po uprzedniej rejestracji w systemie.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  – 1 komplet, w tym:

– Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD i wgrany do systemu lgd.witkac.pl)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 10:00 do 15:00.

 

DOKUMENTY:

 • Ogłoszenie o naborze nr 2/2017- otwórz

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych – otwórz

4) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – otwórz

5)  Biznesplan (wersja 2z): Biznesplan (.pdf) – otwórz, Biznesplan (.docx) – otwórz

 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz

Dokumentacja proceduralna:

 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – otwórz
 • Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz
 • Wytyczne nr 2/2016 wraz z kartą oceny zgodności operacji z PROW (zał. 2) – otwórz
 • Instrukcja obsługi POP – otwórz

Pozostałe dokumenty udostępnione:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

2) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

3) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 183

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...