Konsultacje LSR 24.06.2020 – 30.06.2020

Szanowni Państwo,

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych zmian w LSR Podhalańskeij LGD, które miały miejsce w maju 2020 r. pojawiły się propozycje wprowadzenia kolejnych zmian, w zakresie realizacji projektów współpracy  przez Lokalna Grupę Działania (działanie 19.3.).

W najbliższym czasie przyjęte zostanie rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Projektowana zmiana daje możliwość Lokalnej Grupie Działania przeznaczenia aż 10 % budżetu poddziałania 19.2. (działania Realizacja LSR) na wdrażanie projektów współpracy przez lokalną grupę działania (10% z 7 370 000,00 zł). Podczas spotkań z partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi, członkami LGD zwracano nam uwagę na potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki rowerowej. Dlatego też planując zwiększenie budżetu projektów współpracy większość tej kwoty planujemy przeznaczyć na projekt, którego celem będzie promocja turystyki rowerowej południowej Małopolski i rozwój infrastruktury towarzyszącej.

W związku z tym iż są to kolejne konsultacje strategii ostatnio aktualizowanej 29.05.2019 r.. Zmiany dodatkowe, których treść podajemy do konsultacji zostały oznaczone kolorem niebieskim.  Zmiany zaznaczone kolorem czerwonym były już konsultowane i nie wnoszono do nich uwag.

W razie uwag do konsultowanych zmian prosimy o ich wnoszenie do dnia 30.06.2020 r.