logo
logo
logo
logo

Nabór 1.2023 – Rozwijanie działalności gospodarczych
Opublikowano: 20 grudnia 2022

Nabór nr 1/2023, opublikowany dnia 20.12.2022 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 04-01-2023 do 17-01-2023

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 153 420,00 eur (kwota indykatywna limitu dostępnych środków w naborze wyliczona po kursie 4 PLN/EUR wynosi 613 680,00 zł)

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy

Przedsięwzięcie 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa /w tym wprowadzającego innowacje/

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba utworzonych miejsc pracy /w tym w przedsiębiorstwach wprowadzających innowacje/ – wartość docelowa minimum 1 na jedną operację w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: nie mniej niż 50.000,00 zł na realizację jednej operacji i nie więcej niż 200 000,00 zł na realizację jednej operacji, co równocześnie ma stanowić nie więcej niż 70% planowanych kosztów kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – https://podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym: Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym: Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c, kontakt w godz. od 9:00 do 15:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (np. na płytce CD/DVD) należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c w godz. od 9:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  2 komplety, w tym:
  – Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  – Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy
 2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i tabelami finansowymi xls. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania mailowo: info@podhalanska.pl oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze – POBIERZ

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5 z) – PDF nieedytowalny POBIERZ
edytowalny: Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5_z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) POBIERZ

3) Arkusze dla podmiotów współwnioskujących – POBIERZ

4) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ

5) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy –  POBIERZ

7) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – POBIERZ

8) informacje pomocnicze do wypełnienia oświadczenia – POBIERZ

9) Biznesplan – POBIERZ

10) Tabele finansowe do Bizensplanu – POBIERZ

11) Instrukcja wypełnienia biznesplanu  – informacje pomocnicze – POBIERZ

Dokumentacja proceduralna:

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – POBIERZ
Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – POBIERZ
Wytyczne nr 11/2/2022 wraz z kartą oceny warunków zgodności operacji z PROW – OTWÓRZ
Wytyczne 9/2/2021- POBIERZ
Regulamin Rady – https://podhalanska.pl/regulaminy-wladz/
Inne dokumenty legislacyjne – https://podhalanska.pl/legislacja-prow/ https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1
LSR – https://podhalanska.pl/lsr-2014-2020-3/

Pozostałe dokumenty:

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) – POBIERZ

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – POBIERZ

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – POBIERZ

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) – POBIERZ

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel – POBIERZ

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 837

Warsztat refleksyjny 2023...
Opublikowano: 20 stycznia 2023

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Podhalańska LGD za...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 29 grudnia 2022

Szanowni Państwo, w dniach 30.12.2022 biuro będzie nieczynne. Do zobaczenia w Nowym Roku!  ...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 21 grudnia 2022

Szanowni Państwo, w dniach 22-23.12.2022 biuro będzie nieczynne.  ...

Nabór 2.2023 – Promowani...
Opublikowano: 20 grudnia 2022

Nabór nr 2/2023, opub...