logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4.2023 – Wzmacnianie tożsamości
Opublikowano: 14 listopada 2023

Nabór nr 4/2023, opublikowany dnia 14.11.2023 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub;
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury i/lub;
 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 28.11.2023 do 11.12.2023  (od wtorku do poniedziałku)

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 58 389,10 euro (kwota indykatywna limitu dostępnych środków w naborze wyliczona po kursie 4 PLN/EUR wynosi 233 556,40 zł).

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku

Cel szczegółowy 1.2. Wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz aktywności i integracji mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – wartość docelowa w naborze minimum 1 szt liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność – wartość docelowa w naborze minimum 1 szt

Kwota pomocy na jednego beneficjenta/ intensywność pomocy: nie więcej niż 60.000,00 zł na realizację jednej operacji co stanowi nie więcej niż 100% planowanych kosztów kwalifikowalnych (w przypadku podmiotów niewykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowej, w tym organizacji która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców).

Wysokość kosztów całkowitych operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł Warunki udzielenia wsparcia: – podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

projekty, które nie spełnią tych warunków nie będą podlegać wyborowi ani ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

  Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – https://podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów. Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje: – w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej – w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji – jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97, kontakt w godz. od 9:00 do 13:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć we wskazanym terminie w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu, bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w miejscowości Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97  w godz. od 9:00 do 13:00.  

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej – 2 komplety, w tym:

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Ludźmierzu, mailowo: info@podhalanska.pl oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 13:00.  

___________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Ogłoszenie o naborze – POBIERZ

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z–  POBIERZ

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – POBIERZ

3) Arkusze dla podmiotów współwnioskujących –  POBIERZ

4) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ

5) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy POBIERZ 

Dokumentacja proceduralna:

 1. Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – POBIERZ
 2. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – POBIERZ
 3. Wytyczne nr 11/2/2020 wraz z kartą oceny warunków zgodności operacji z PROW – OTWÓRZ
 4. Wytyczne nr 9/2/2021 – OTWÓRZ
 5. Regulamin Rady – https://podhalanska.pl/regulaminy-wladz/
 6. Inne dokumenty legislacyjne – https://podhalanska.pl/legislacja-prow/,  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1
 7. LSR – https://podhalanska.pl/lsr-2014-2020-3/

Pozostałe dokumenty:

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) – Umowa_192_inne_wł_wer_9z Umowa_o_przyznaniu_pomocy_następcy_prawnemu_nabywcy_Beneficjenta_19.2_inne zał_nr_1_ZRF_192_inne_wł_umowa_9z zał_nr_2_wykdziałek_umowa_9z zał_nr_3_kary_umowa_9z zał_nr_3a_kary_umowa_9z zał_nr_5_IMRB_IPRO_19.2_I_W_umowa_9z zał_nr_6_Oświadcz_o_wyraż_zgody_umowa_9z zał_nr_7_Oświadczenie_małż_rozdziel_umowa_9z zał_nr_8_Oświadczenie_współwł_umowa_9z zał_nr_9_Deklaracja_małżo_współwł_wyraż_zgody_umowa_9z zał_nr_10_RODO_umowa_9z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Dodatkowe materiały:

Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX (1) RODO_klauzule_19.2-plgd

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 538
Widok na Tatry, zdjęcie wykonano w Kościelisku

Skarby Podhala – w filmo...
Opublikowano: 24 maja 2024

Co stanowi o bogactwie obszaru Podhalańskiej LGD i Podhala? Jakimi hasłami można krótko i pozytywnie określić obszar Podhalańsk...
krajobraz Tatr

Konsultacje zmian LSR na lata...
Opublikowano: 23 maja 2024

W terminie 23.05.2024 do 29.05.2024  konsultujemy projekt zmian LSR. Uwagi można zgłaszać w biurze LGD do 29.05.2024 do godziny...
Zdjęcie przedstawia artystyczną kompozę produktu lokalnego - oscypka. Oscypek ułożony na stole w otoczeniu natury.

Warsztaty praktyczne – M...
Opublikowano: 25 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Marketing internetowy oferty turyst...
krajobraz Tatr

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebra...
Skip to content