logo
logo
logo
logo

Nabór 3/2023 – Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
Opublikowano: 4 września 2023

Nabór nr 3/2023, opublikowany dnia 04.09.2023 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 19.09.2023 do 02.10.2023  (od wtorku do poniedziałki)

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 90 057,00 euro (kwota indykatywna limitu dostępnych środków w naborze wyliczona po kursie 4 PLN/EUR wynosi 360 228,00 zł).

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawę infrastruktury i realizowanie działań aktywizujących

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalne

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej minimum 3 sztuki Kwota pomocy na jednego beneficjenta/ intensywność pomocy: nie więcej niż 300.000,00 zł na realizację jednej operacji co stanowi nie więcej niż 100% planowanych kosztów kwalifikowalnych (w przypadku podmiotów niewykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowej, w tym organizacji która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców). Wysokość kosztów całkowitych operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł

Warunki udzielenia wsparcia :

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

projekty, które nie spełnią tych warunków nie będą podlegać wyborowi ani ocenie zgodności z kryteriami wyboru. 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia tj. Wnioskodawca aplikuje o środki na rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej, która wcześniej nie była objęta dofinansowana w ramach tego samego przedsięwzięcia tj. P. 1.1.1

– Warunki udzielenia wsparcia podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – https://podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97, kontakt w godz. od 9:00 do 15:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97 w godz. od 9:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej – 2 komplety, w tym:

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

2. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, mailowo: info@podhalanska.pl oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze – OGŁOSZENIE_nabór_nr_3.2023_P.1.1.1

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5 z) – PDF nieedytowalny POBIERZ edytowalny: Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5_z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) POBIERZ

3) Arkusze dla podmiotów współwnioskujących – POBIERZ

4) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ

5) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy –  POBIERZ

Dokumentacja proceduralna:

7) Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – POBIERZ

8) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – POBIERZ

9) Wytyczne nr 11/2/2022 wraz z kartą oceny warunków zgodności operacji z PROW – OTWÓRZ

10) Wytyczne 9/2/2021- POBIERZ

11) Regulamin Rady – https://podhalanska.pl/regulaminy-wladz/

12) Inne dokumenty legislacyjne – https://podhalanska.pl/legislacja-prow/ https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1

13) LSR – https://podhalanska.pl/lsr-2014-2020-3/

Pozostałe dokumenty:

14) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) – POBIERZ

15) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – POBIERZ

16) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

  • Wniosek o płatność (.xlsx) – POBIERZ
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – POBIERZ

17) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel – POBIERZ  

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 827
krajobraz Tatr

Konsultacje zmian LSR na lata...
Opublikowano: 2 lipca 2024

W terminie 02.07.2024 do 09.07.2024  konsultujemy projekt zmian LSR. Uwagi można zgłaszać w biurze LGD do 09.07.2024 do godziny...
element dekoracyjny - teczki z logotypami

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 2 lipca 2024

Nabór nr 1/2024, opublikowany dnia 02.07.2024 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lok...
grafika - mapa obszaru, herby gmin

Ogłoszenie o naborze na wolne...
Opublikowano: 25 czerwca 2024

Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Jó...
element dekoracyjny - logo Podhalańskiej LGD

biuro nieczynne...
Opublikowano: 20 czerwca 2024

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2024 roku (piątek) biuro Podhalańskiego LGD jest nieczynne z powodu wyjazdu...
Skip to content