logo
logo
logo
logo

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej przez Podhalańską LGD
Opublikowano: 6 października 2023

Zarząd Podhalańskiej LGD informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w zakresie określonym w
§ 2 ust. 1 pkt. 1 i 8  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. Zm.).
(pkt1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; Pkt.8. Promowanie obszaru objętego LSR , w tym produktów lub usług lokalnych.)

Operacja własna będzie realizowała poniższe cele i przedsięwzięcia oraz wskaźniki określone w LSR:

Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.3. Zintegrowana promocja obszaru i kreowanie marki obszaru PLGD

Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD

Wskaźnik produktu:  Liczba wspartych inicjatyw z zakresu integracji oferty turystycznej obejmującej cały obszar PLGD – 2 szt

Wysokość dofinansowania:

Wysokość środków na realizację operacji własnej LGD wynosi: 12 500,00 euro tj 50 000,00 zł (przy przeliczeniu wg kursu 4zł).

Uzasadnienie realizacji operacji własnej przez Podhalańską LGD

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, Podhalańska LGD ogłosiła informację o zamiarze realizacji operacji własnej wraz z zaproszeniem do zgłaszania zamiaru jej realizacji przez upoważnione podmioty. Termin przyjmowania zgłoszeń 24.08.2022 – 23.09.2022.

W ww. terminie w biurze LGD zgłoszenie złożył jeden podmiot uprawniony do wsparcia: Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza. Zgłoszenie podmiotu zostało rozpatrzone przez Radę Podhalańskiej LGD na posiedzeniu w dniu 27.10.2022 r. Ocena potwierdziła uprawnienie danego wnioskodawcy do ubiegania się o przyznanie wsparcia, o czym zgłaszający został poinformowany dn. 4.11.2022 r.

Zgodnie z procedurą Lokalna Grupa Działania ogłosiła nabór wniosków w ww. zakresie w dniu 20.12.2022 (nabór nr 2/2023 w ramach przedsięwzięcia 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD, z terminem przyjmowania wniosków 04.01.2023 – 17.01.2023). W terminie naboru nie wpłynął do biura LGD żaden wniosek o przyznanie pomocy i co za tym idzie żaden podmiot uprawniony do wsparcia nie został wybrany do realizacji operacji.

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji (pkt. X.3.) „w przypadku gdy w wyniku naboru […] żaden wniosek nie został wybrany do realizacji, LGD może złożyć do ZW wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną”.
W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych, Zarząd Podhalańskiej LGD przygotował wniosek o przyznanie pomocy na operację własną, który zostanie przedłożony Przewodniczącej Rady LGD.  Wniosek zostanie przekazany do ZW pod warunkiem pozytywnej oceny dokonanej przez Radę, zgodnie z obowiązującymi kryteriami wyboru operacji własnej.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 215

Szkolenie dla potencjalnych be...
Opublikowano: 14 listopada 2023

W związku z ogłoszonym naborem  nr 4/2023 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dl...

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 14 listopada 2023

Nabór nr 4/2023, opublikowany dnia 14.11.2023 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokal...

Konkurs o przyznanie certyfika...
Opublikowano: 3 listopada 2023

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz  inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie i...

Protokół z posiedzenia Rady w...
Opublikowano: 30 października 2023

W związku z zakończeniem oceny operacji złożonych w naborze 3/2023 oraz oceną operacji własnej Podhalańskiej LGD, zamieszczamy...