Informacja nr 2/2017/ow o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja nr 2/2017/ow

o planowanej do realizacji operacji własnej

Podhalańska Lokalna Grupa Działania (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.podhalanska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Informacje udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Dokumenty do pobrania:

– Informacja nr 2/2017/ow

– Załącznik 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej

– Aktualna Procedura oceny i wyboru operacji własnych – jest udostępniona na stronie www.podhalanska.pl zakładka PROW 2014-2020 – Procedury wyboru

-Aktualne Kryteria oceny i wyboru operacji własnych – są udostępnione na  stronie www.podhalanska.pl zakładka PROW 2014-2020 – Lokalne Kryteria