Ankieta skierowana do mieszkańców pt. „Problemy i perspektywy rozwoju gmin”

  1.Który z problemów wskazanych poniżej najbardziej utrudnia życie i pracę w gminie? Proszę wskazać maksymalnie 5 możliwości.


  brak pracy, bezrobocie, niskie dochody ludnościinfrastruktura komunalna ( wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon, odpady komunalne)</br>publiczna ochrona zdrowiaśrodowisko naturalne (zła jakość wód, zanieczyszczenie gleby, powietrza itp.)jakość dróg, mostów, parkingówmożliwość prowadzenia działalności gospodarczejdostępność handlu i usługjakość szkół (warunki nauczania, dostępność do szkół, jakość usług edukacyjnych)obsługa mieszkańców w urzędachprzepływ informacji pomiędzy samorządem a mieszkańcamimożliwości mieszkaniowe (możliwości budowy, rozbudowy, zakupu, remontów)bezpieczeństwo publiczne (przestępczość, pożary, powodzie, bezpieczeństwo na drodze)pomoc społeczna (ochrona i pomoc dla ludzi najuboższych)możliwości kulturalne (biblioteki, domy kultury, kino, imprezy kulturalne)możliwość uprawiania sportu (obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne itp.)transport publiczny (PKP, PKS, itp.)mała promocja, popularyzacja gminy


  inne (jakie?)  2.Jaki jest Pani/Pana zdaniem najważniejszy problem do rozwiązania w gminie?


  Plan przestrzennyBudowa wyciągu narciarskiegoRozwój bazy turystycznejBezrobocieBrak możliwości inwestycyjnychPoprawa jakości drógOchrona zdrowiaKanalizacja


  inne (jakie?)  3.Co stanowi główną szansę rozwojową gminy? (proszę wybrać max 5 odpowiedzi)


  czyste środowiskocenne walory przyrodniczecenne walory turystycznepołożenie na szlaku komunikacyjnymrolnictwootwartość i gościnność mieszkańcówdobrze rozwinięta sieć drógbogata historia, tradycja i folklorduża liczba młodzieży zainteresowanej pozostaniem w gminieistniejąca sieć infrastruktury technicznej (zasoby mieszkaniowe, wodociąg, kanalizacja, itp.)duże zasoby wolnej siły roboczej, pracowitość i pomysłowość mieszkańcówwolne tereny pod ewentualne inwestycjeistniejąca już baza turystyczna i tradycje w tej dziedzinie


  inne (jakie?)  4.Co powinno stanowić główny kierunek rozwoju gminy? Proszę wskazać dwie spośród poniższych możliwości.


  RolnictwoPrzemysł rolno spożywczyPrzetwórstwo rolno spożywczeTurystyka i agroturystykaHandel i usługiInne działania


  inne (jakie?)  5.Jakie zmiany w gminie są Pani/Pana zdaniem najbardziej potrzebne dla poprawy warunków życia i pracy jej mieszkańców?


  Pozyskanie środków z UECentrum doradcze ds. turystykiSpecjaliści ds. rozwoju regionuTanie kredyty na turystykę i zagospodarowanie terenówBudowa basenu, przedszkolaPoprawa drógKontrola policjiZwiększenie ilości miejsc pracy


  inne (jakie?)


  Wiek:

  Płeć:

  Wykształcenie:

  Aktywność zawodowa:

  Uwagi: