logo
logo
logo
logo

Statut
Opublikowano: 13 stycznia 2013

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Natomiast pozostali członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych i złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz bedzie popierała jego cele i podejmowała działania dla ich realizacji.

Deklaracja członkowska do pobrania

Ankieta dla benficjentow

S T A T U T

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Tekst jednolity z dnia 15 lipca 2010r.

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie Podhalańska Lokalna Grupa Działania jest dobrowolną, samorządną organizacją i posiada osobowość prawną. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).Ustawie z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 r. Nr 64 poz. 427 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. W szczególności Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na obszarze Podhala.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Poronin.
 4. Stowarzyszenie współdziała z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w kraju i zagranicą. Może być także członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym założeniu programowym.
 5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 6. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem PLGD.

§3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. W celu realizacji przedsięwzięć Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§4

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim:

 1. działanie na rzecz wzrostu lokalnej tożsamości i więzi,
 2. rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 3. wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 4. sprzyjanie przełamywaniu granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych,
 5. ułatwienie nawiązywania partnerskich kontaktów międzyludzkich,
 6. wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 7. działanie na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki,
 8. ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych obrzędów, folkloru i gwary,
 9. promocja produktów regionalnych,
 10. wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego,
 11. ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii,
 12. kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje,

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:a. współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz publicznymi oraz wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego,

b. prowadzenie działalności edukacyjnej-szkoleniowej,
c. prowadzenie działalności doradczej,
d. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej,
e. prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
f. przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej,
g. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
h. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
i. upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń,
j. świadczenie pomocy w organizowaniu lokalnych grup działania i na rzecz ich rozwoju,
k. organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, festynów, zlotów, rajdów oraz wizyt i wyjazdów studyjnych.
l. przedsięwzięcia związane z lokalną działalnością sportową, turystyczną, rekreacyjną szczególnie skierowana do dzieci i młodzieży.
ł. granty.
m. wspieranie działalności związanej z organizacją imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych o znaczeniu dla rozwoju Podhala.
n. wspieranie twórczości regionalnej, lokalnej i sztuki kulinarnej.
o. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§6

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:
  a) osoba fizyczna, która:
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  – nie jest pozbawiona praw publicznych,
  – złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

b)Jednostka samorządu terytorialnego jeżeli nie przystąpiła do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna w tym jednostki samorządu terytorialnego, które popierają działalność Stowarzyszenia, uznając jego statut i udzielają Stowarzyszeniu pomocy finansowej.
 2. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Osobom szczególnie zasłużonym dla PLGD Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać tytuł członka honorowego.
 3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 4. Wpisanie na listę członków na podstawie pisemnej deklaracji oraz skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Wolę przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki do Stowarzyszenia wyrażane są w drodze uchwały Rady Gminy lub Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§7

Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu czynnym i biernym.
 3. Korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz pomocy w samokształceniu,
 4. Proponować i inicjować nowe treści i formy działalności merytorycznej, organizacyjnej stowarzyszenia zgodnie z jego celami i odpowiednio do potrzeb społecznych i własnych możliwości.
 5. Składać Zarządowi PLGD wnioski dotyczące bieżącej działalności .

§8

Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności Stowarzyszenia
 2. Dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
 3. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Regularnie opłacać składki.
 5. Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

§9

 1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władzach Stowarzyszenia pozostałym zakresie przysługują im takie same prawa jak członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, w tym uiszczania składek członkowskich oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Członkowie wspierający w tym jednostki samorządu terytorialnego mają czynne i bierne prawo wyborcze i jako członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem wójta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Każdy członek jako jednostka samorządu terytorialnego posiada jeden głos.
 5. Osoby prawne mogą zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu zasad wspierania.
 6. Utrata członkostwa wspierającego, następuje wskutek:
  a) wykluczenia przez Zarząd.
  b) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia
  c) nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia.
  d) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji członka.
 2. Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierci członka.
 5. Rozwiązania Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze i organizacja Stowarzyszenia.

§11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  – Walne Zebranie Członków,
  – Zarząd,
  – Komisja Rewizyjna.
  – Rada
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
  – do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady – decyzją danego organu, przy akceptacji 2/3 członków organu
  – ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu organu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§12

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które:

 1. przyjmuje lokalną strategię rozwoju
 2. ustala program działania Stowarzyszenia,
 3. wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Radę
 4. rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
 5. udziela absolutorium Zarządowi stowarzyszenia,
 6. rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
 7. uchwala zmiany statutu i regulaminy Stowarzyszenia,
 8. określa wysokość składki członkowskiej,
 9. podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
 10. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.
 12. przyjmuje coroczne sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§13

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  – z własnej inicjatywy,
  – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  – na wniosek 1/3 ogółu członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Walne Zebranie (zwyczajne lub nadzwyczajne) jest władne do podejmowania uchwał bezwzględną większością głosów przy czym w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.
 6. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie można zwołać Walne Zebranie Członków w drugim terminie po upływie co najmniej 15 minut, wówczas zebranie może podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

§14

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na dwa tygodnie przed zebraniem.

§15

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
 2. Uchwala plan finansowy i zarządza majątkiem Stowarzyszenia oraz powierzonymi mu środkami,
 3. Ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,
 4. Nawiązuje kontakty i współpracę, z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 5. Składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków,
 6. Podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym statutem.

§16

 1. Zarząd liczy od 5 do 15 członków.
 2. Zarząd składa się z osób wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik i członkowie Zarządu.
 3. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. W rozumieniu przepisów prawa pracy Prezes Stowarzyszenia jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do etatowych pracowników.

§17

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Komisja Rewizyjna

§18

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w jawnym głosowaniu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  a). przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  b). wydanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia,
  c). składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  d). składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowość w działaniu Stowarzyszenia,
  e). występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu,
 5. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§19

 1. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia Zarząd podejmuje uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna w analogiczny sposób. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rada

§20

 1. Rada liczy od 5 do 15 członków
 2. Rada dokonuje wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.
 3. Rada składa się z osób wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzą: Prezes, Sekretarz i członkowie Rady
 4. Rada w co najmniej 50% składa się z partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.
 5. Członkowie Rady nie mogą wchodzić w skład Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
Rozdział 5
Zasady wyborcze

§21

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa lub Przewodniczącego.
Rozdział 6
Majątek Stowarzyszenia

§22

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
  a) Ruchomości i inne prawa majątkowe,
  b) środki pieniężne,
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) z rocznych i dodatkowych składek członkowskichb) z darowizn
c) z dotacji, grantów, subwencji itp.
d) ze spadków i zapisów
e) z odsetek bankowych
f) z ofiarności publicznej
g) z innych przewidzianych prawem źródeł.

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Uchwały w sprawie nabycia, zbycia i obciążania składników majątkowych Stowarzyszenia Zarząd podejmuje w drodze uchwały.
 3. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.
 4. Dodatkowe składki członkowskie ustala się na pokrycie innych kosztów działalności Stowarzyszenia, w szczególności na finansowanie realizowanych przez stowarzyszenie programów i przedsięwzięć. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek wnieść składkę dodatkową, jeśli wyraził pisemną zgodę na jej ustalenie. Wysokość dodatkowej składki ustala Zarząd.

§23

Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 7
Podsumowania końcowe

§24

 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów. Przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 40

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...