logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze 4/2017 na operacje inne odpowiadające zakresowi operacji własnej
Opublikowano: 30 listopada 2017

Nabór nr 4/2017, opublikowany dnia 30.11.2017 r.

Nabór dotyczy operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej, realizowanej przez podmiot inny niż LGD

 

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 15-12-2017 do 29-12-2017

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  50.000,00 zł.

 

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów oraz budowanie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru PLGD

Przedsięwzięcie 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu

 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba działań w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu – minimum 3 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba podmiotów i/lub osób uczestniczących w tworzeniu sieci współpracy na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych – minimum 50 podmiotów/osób

 

Dodatkowe informacje – opis:

Operacja powinna być odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR  problemy:

– Niekorzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia towarowej produkcji rolniczej

– Postępująca likwidacja gospodarstw rolnych ze względu na małą opłacalność produkcji rolnej

– Niewystarczający poziom przetwórstwa lokalnych produktów rolnych

– Słabe przygotowanie rolników do wykorzystania nowych możliwości rozwoju swoich gospodarstw, w tym niewystarczająca liczba producentów oferujących produkty regionalne, chętnie poszukiwane przez turystów

– Słaba promocja i niska dostępność na rynku wielu lokalnych produktów Słaba współpraca między samorządem, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi Niska świadomość  mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, ekologii, zdrowego stylu życia;

– Rosnąca moda na zdrowy styl życia i zdrową żywność.

 

Działania w ramach operacji w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu – będą to działania ukierunkowane na budowanie współpracy lokalnych podmiotów, rolników w zakresie promocji i zwiększenia dostępności produktów lokalnych np. spotkania, wyjazdy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, targi, konferencje i inne.

 

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: nie mniej niż 50.000,00 zł na realizację jednej operacji co stanowi  nie więcej niż:

 • 95 % planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku:
  – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj minimum 21 pkt.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 kontakt w godz. od 10:00 do 15:00

 

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 10:00 do 15:00

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  – 1 komplet, w tym:

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 10:00 do 15:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Ogłoszenie o naborze nr 4/2017 – otwórz

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych – otwórz

4) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy  otwórz

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (excel) – otwórz

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

7) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

8) Rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis – otwórz

Dokumentacja proceduralna:

 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – otwórz
 • Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD –otwórz
 • Wytyczne nr 6/4/2017 wraz z kartą oceny zgodności operacji z PROW (zał. 2) – otwórz

Pozostałe dokumenty:

12) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

13) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 241

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...

Warsztaty „Drugie życie&...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Drugie zycie" W ramach działań promujących wzory regionu w nowym dizajnie zostaną zorganizo...