OGŁOSILIŚMY NABORY WNIOSKÓW – premie, rozwój, inne

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania wniosków, w zakresie:

I. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, 
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. PREMIA NA START – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych:

nabór 1/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa /w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/ – pula 160 000,00 zł – ZOBACZ

nabór 2/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych, w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje – pula 160 000,00 zł – ZOBACZ

II. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych:

NABÓR 3/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym wprowadzającego innowacje) – pula 505 551,00 zł – ZOBACZ

NABÓR 4/2019 – dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, które tworzy miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych – pula 229 304,00 zł – ZOBACZ

III.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru:

NABÓR 5/2019 – dla operacji realizujących wskaźniki produktu: Liczba zabytków poddana pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii; Liczba podmiotów działających w sferze kultury lub dziedzictwa przyrodniczego, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – pula 500 000,00 zł – ZOBACZ
Wnioski w ww zakresach będzie można składać w terminie od 12.04.2019 do 25.04.2019, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl (→ zakładka Nabory 2019)

UWAGA:

OD 1 KWIETNIA PRZENOSIMY BIURO LGD DO SZAFLAR UL.ORKANA 37C. WNIOSKI BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ JUŻ W TEJ NOWEJ LOKALIZACJI.