logo
logo
logo
logo

Nabór 3/2016
Opublikowano: 25 listopada 2016

Nabór nr 3/2016, Ogłoszenie opublikowane dnia 25-11-2016 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin:

Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu:

-rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,

w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12-12-2016 do 30-12-2016

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy

Przedsięwzięcie 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

(w tym wprowadzającego innowacje),

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.
minimum
33 punkty

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny w ramach oceny zgodności z kryteriami lokalnymi w kryteriach związanych z realizacją celów przekrojowych programu (suma punktów przyznana w kryteriach związanych z innowacyjnością i ochroną środowiska);

– w drugiej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy (jeśli dotyczy);

– w trzeciej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu powyższych sposobów, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –
www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600.000,00 zł.

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: nie mniej niż 50.000,00 zł na realizację jednej operacji i nie więcej niż 200.000,00 zł na realizację jednej operacji, co stanowi nie więcej niż 70% planowanych kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w siedzibie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 8:00 do 15:00

Ponadto wniosek w formie elektronicznej należy także importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl, po uprzedniej rejestracji w systemie.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników –w wersji papierowej i elektronicznej – 2 komplety,

  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem

tel. 18 20 11 543 w godz. od 8:00 do 15:00.

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenia o naborze – 3.2016

WNIOSEK_XLS_WoPP_19_2__I_2z

INSTRUKCJA_DO_WNIOSKU_IW_WoPP

Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_XLS

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

BIZNESPLAN_PDF_BP_I_2z  BIZNESPLAN_DOC_BP_I_2z (1)

INFORMACJE_POMOCNICZE_DO_WYPEŁNIENIA_BIZNESPLANU_BP_1z (1)

Formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

Instrukcja-obsługi-POP-dla-wnioskodawców

Kryteria wyboru _ine niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji 15.11.2016 r.

Karta-weryfikacyjna-Załącznik nr 1do-procedury-INNE

Karta zgodności z LSR-załącznik-nr2-do-procedury-INNE

Karta wg lokalnych kryteriów -zał.3doProceduryINNE

Karta zgodności zPROW-ProceduryInne-Załącznik nr 2 do wytycznych 2z

Rozporządzenie z dnia 24.09.2015r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozporządzenie z dnia 25.09.2016r. MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wytyczne MRiRW_2/1/2016

WZÓR_UMOWY

ZAŁĄCZNIKI do umowy: zal_1_IW zal_2_IW zal_3_IW zal_4_IW zal_5_a_IW zal_5_IW

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 298

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...