Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla wnioskodawców i beneficjentów operacji w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty inne i rozwijanie działalnosci gospodarczej),  jest zamieszczona na stronie
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3
Wzory wniosków dla działania Premie na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie
Wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów – nadanie numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2
Ponadto wnioskodawców i beneficjentów działania 19.2.  obowiązują od 25 maja 2018 r.  formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych , w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/ umową przyznania pomocy/ wnioskiem o płatność – formularze dostępne są pod linkiem: https://podhalanska.pl/rodo-oswiadczenia/
Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców jest zamieszczona na stronie www.podhalanska.pl