logo
logo
logo
logo

Informacja nr 2/2022/OW o planowanej do realizacji operacji własnej
Opublikowano: 24 sierpnia 2022

Informacja nr 2/2022/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Podhalańska Lokalna Grupa Działania (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.podhalanska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
Informacje udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

24.08.2022 – 23.09.2022 do godz. 15:00

Miejsce składania zgłoszenia

Bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37c w godz. od 9:00 do 15:00, czynne od poniedziałku do piątku.

Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po terminie nie będą uwzględniane. Zgłoszenia muszą wpłynąć do Biura LGD w formie papierowej na w/w adres

Zakres tematyczny operacji

Promowanie obszaru objętego LSR , w tym produktów lub usług lokalnych.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 8  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.3. Zintegrowana promocja obszaru i kreowanie marki obszaru PLGD

Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Wskaźnik produktu:  Liczba wspartych inicjatyw z zakresu integracji oferty turystycznej obejmującej cały obszar PLGD – 2szt

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników/odbiorców działań informacyjnopromocyjnych dotyczących oferty turystycznej obszaru PLGD – 1500 osób

Wysokość środków na realizację operacji

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 12 500,00 eur, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Termin realizacji

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do 06-2024 r. (wpływ środków finansowych na konto beneficjenta)

Forma wsparcia

Refundacja

Maksymalne poziomy wsparcia operacji

95 % kosztów kwalifikowalnych

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.podhalanska.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy i oceniana wg kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Informacje o wymaganych dokumentach

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (znajduje się w załączniku nr 1 do informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

Zadania do zrealizowania

Operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy:

– niewystarczająca promocja turystyczna obszaru PLGD

W ramach operacji planowane są 2 działania w zakresie wydarzeń oraz działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD – będą to wydawnictwa/publikacje, nagrania audiowizualne itp. operacje promujące i kreujące wizerunek obszaru LGD, jego walory turystyczne; w przypadku operacji własnej dodatkowo także szkolenia branżowe i wyjazdy studyjne. W działaniach informacyjno- promocyjnych dotyczących oferty turystycznej obszaru powinno uczestniczyć minimum 50 podmiotów i/lub osób. Liczba odbiorców działań informacyjnopromocyjnych dotyczących oferty turystycznej obszaru PLGD minimum- 1500 osób

Informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD zamieszczone są na stronie internetowej oraz w Biurze LGD Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania tj.:

– procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
-informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD;
– wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD

Dokumenty do pobrania

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 557

Konsultacje zmian LSR na lata...
Opublikowano: 19 lutego 2024

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR na lata 2023-2027. Wprowadzone zmiany...

Warsztat refleksyjny 2024...
Opublikowano: 13 lutego 2024

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Podhalańska LGD za...

Góralskie Posiady w GOK Poroni...
Opublikowano: 2 lutego 2024

Przepraszamy ale z nieprzewidzianych wcześniej przyczyn Posiady Góralskie w Poroninie, w dniu 8 lutego nie odbędą się !!!!...

1-2 luty biuro nieczynne...
Opublikowano: 31 stycznia 2024

Szanowni państwo W dniach 1-2 luty 2024r. pracownicy naszego biura przebywają na spotkaniu małopolskich LGDów z tego względu bi...
Skip to content