ZAPYTANIE OFERTOWE- produkty na targi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na przygotowanie potraw regionalnych:
 

 W skład zestawu wchodzą:

·         Kapusta po góralsku – 100 porcji degustacyjnych
·         Hałuski- 100 porcji degustacyjnych
·         Tarcioki- 100 porcji degustacyjnych
·         Oscypki- 200 porcji degustacyjnych
 

Termin realizacji zadania:

14.08.2014r.
 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,
Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.
 
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie
 

Oferta musi zawierać:

Pełną nazwę wykonawcy,
Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL
Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
Całkowitą wartość oferty
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 sierpnia 2014 do godziny 15.00
 

Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone