Zapytanie ofertowe- film

   Zapytanie ofertowe

PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZESŁANIE OFERTY NA:

OPRACOWANIE REALIZACJĘ I MONTAŻ FILMU W FORMIE TELEDYSKU

OBRAZUJĄCEGO ZREALIZOWANE PROJEKTY NA TERENIE PODHALAŃSKIEJ LGD

ORAZ WYDANIE NA 50 PŁYTACH DVD

Wymiar zamówienia:

Zamówienie obejmuje nakręcenie i zmontowanie 6 min. FILMU w formie teledysku obrazującego zrealizowane projekty na obszarze Podhalańskiej LGD wraz z podkładem muzycznym. FILM w ramach zamówienia musi zostać wydany w ilości 50 egzemplarzy, na płytach DVD.

Termin realizacji zadania:

30.06.2014r. –30.09.2014r.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Przedstawienie w filmie i na opakowaniu logotypów i informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Stały kontakt z zamawiającym i uzgodnienie z nim scenariuszu.

3. Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem projektu dostarczonym przez Zamawiającego.

4. Wykorzystanie w realizacji elementów gwary i strojów ludowych Podhala.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie

Oferta musi zawierać:

Pełną nazwę wykonawcy,

Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL

 Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

Całkowitą wartość oferty

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
             

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2014 do godziny 15.00

Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.