Zapytanie ofertowe- broszura informacyjna

Zapytanie ofertowe

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z uprzejmą prośba o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie broszury informacyjnej według poniższej specyfikacji:

 1. format: A4 
 2. kolor: 4×4
 3. papier: kreda – 130 g/m2 (okładka twardsza – 250 g/m2)
 4. ilość stron: 36
 5. papier błyszczący (w tym okładka)
 6. zalaminowana okładka
 7. termin dostawy do 02.09.2014 r
 8. ponadto drukarnia powinna wykonać:

a)      skład graficzny broszury

b)      łamanie

c)      szycie

d)      dostawę broszur do siedziby Zamawiającego

Wymiar zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie 2000 szt broszury informacyjnej obrazującej zrealizowane projekty na obszarze Podhalańskiej LGD wraz opisem obszaru LGD.   

Termin realizacji zadania:

07. 2014r. –29.08.2014r.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Przedstawienie  na broszurze logotypów i informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Stały kontakt z zamawiającym i uzgodnienie z nim scenariuszu.

3. Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem projektu dostarczonym przez Zamawiającego.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie

 Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę wykonawcy,
 2. Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL
 3. Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Całkowitą wartość oferty

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
             

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2014 do godziny 15.00

 

Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.