logo
logo
logo
logo

Zapytanie Ofertowe 1/2023/PLGD na wykonanie miejsc odpoczynku rowerzystów
Opublikowano: 27 kwietnia 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na wykonanie miejsc odpoczynku rowerzystów stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienie obejmuje części: A i B.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na jedną lub więcej części.
Wykonanie miejsc odpoczynku rowerzystów:
Część A: Wykonanie ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej jako miejsca do wypoczynku rowerzystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie oświetlenia ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część A znajduje się w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres robót objętych niniejszym etapem zamówienia opisany w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót.
Część B: Budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w Skrzypnem wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część B znajduje się w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres robót objętych niniejszym etapem zamówienia opisany w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót.

Warunki, kryteria wyboru oraz dokumentacja do złożenia oferty zostały umieszczone w zamówieniu ofertowym nr 1/2023/PLGD.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
6.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego 12.05.2023 do godz. 12:00. lub jej otrzymania (termin na przesłania do 12.05.2023 do godz. 10:00) na adres mailowy wskazany w pkt 6.2.2
6.2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać:
6.2.1. Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Ul. Orkana 37c 34-424 Szaflary (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub
6.2.2. Pocztą elektroniczną na adres: biuro@podhalanska.pl (skany podpisanych dokumentów)
6.2.3. Osobiście pod adresem Ul. Orkana 37c 34-424 Szaflary – w godzinach 9:00 – 15:00

DOKUMENTACJA:

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 316

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...