Zaproszenie na WZC w dniu 04.11.2016 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalne Grupy Działania

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się
dniu 0411-2016 r. o godzinie 16:30 w biurze Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;

 3. Wybór Sekretarza Zebrania;

 4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;

 5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;

 6. Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej

 7. Przyjęcie protokołu nr 3/2016 z walnego zebrania Walnego Zebrania Członków z dnia 27-09-2016 rok;

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Strowarzyszenia

 9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia

 10. Wybory uzupełniające do Rady, podjęcie uchwały.

 11. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;

 12. Wolne wnioski;

 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 3/2016 z dnia 27.09.2016r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 04.11.2016r.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Prezes Zarządu
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Maciej Szostak