zaproszenie na wzc – 27.09.2016 – kościelisko

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalne Grupy Działania

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27-09-2016 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 136

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
 6. Przyjęcie protokołu nr 2/2016 z walnego zebrania Walnego Zebrania Członków z dnia 07-06-2016 rok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Strowarzyszenia
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów;
 14. Wybory uzupełniające do Rady, podjęcie uchwały.
 15. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 16. Wolne wnioski;
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 2/2016 z dnia 07.06.2016r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 27.09.2016r.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Prezes Zarządu
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Maciej Szostak