Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Z A P R O S Z E N I E

na

Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

24-05-2021 r. Godz. 16:00

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 24.05.2021 r. o godzinie 16:00
w
Kościelisku, Dom Ludowy siedziba Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku ul. Nędzy Kubińca 229
(I termin 16:00, II termin 16:15);

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej;
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 21-08-2020 roku;
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2020 rok;
 7. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2020 rok;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu, w sprawie przyjęcia
  i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej  oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2020 rok;
 9. Sprawozdanie z pracy Rady za 2020 rok.
 10. Zatwierdzenie zmian w strukturze organu nadzoru poprzez wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 11. Prezentacja stanu realizacji LSR przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 12. Informacja nt zmian Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
  i planowane zwiększenie budżetu działania LEADER
 13. Wolne wnioski i zapytania;
 14. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie Zapraszam

Wojciech Styrczula

Prezes Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania