logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Opublikowano: 17 maja 2021

  Z A P R O S Z E N I E

na

Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

24-05-2021 r. Godz. 16:00

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 24.05.2021 r. o godzinie 16:00
w
Kościelisku, Dom Ludowy siedziba Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku ul. Nędzy Kubińca 229
(I termin 16:00, II termin 16:15);

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej;
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 21-08-2020 roku;
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2020 rok;
 7. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2020 rok;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu, w sprawie przyjęcia
  i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej  oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2020 rok;
 9. Sprawozdanie z pracy Rady za 2020 rok.
 10. Zatwierdzenie zmian w strukturze organu nadzoru poprzez wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 11. Prezentacja stanu realizacji LSR przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 12. Informacja nt zmian Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
  i planowane zwiększenie budżetu działania LEADER
 13. Wolne wnioski i zapytania;
 14. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie Zapraszam

Wojciech Styrczula

Prezes Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 68

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...