logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 05-06-2023 r. o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Szkolna 6 A, Szaflary.

W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o godzinie 18:15.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

1.       Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;

2.       Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.       Wybór Sekretarza Zebrania;

4.       Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad WZC

5.       Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej;

6.       Przyjęcie protokołu nr 1/2022 z Walnego Zebrania Członków z dnia 24-05-2022 roku;

7.       Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2022 rok;

8.       Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego i merytorycznego pracy Zarządu w 2022 r oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;

9.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2022;

10.   Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
11.   Podjęcie uchwał;

a)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2022;

b)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2022 rok;

c)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2022 rok;

d)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Podhalańskiej LGD;

12.   Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej LGD na lata 2023 – 2027 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR;

13.   Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Podhalańskiej LGD i podjęcie uchwały ws. zmiany Statutu.

14.   Przedstawienie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków, Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Rady oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Regulaminu WZC, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady;

15.   Przeprowadzenie wyborów członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję:

a)      Przeprowadzenie wyborów członków Rady i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;

b)      Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Podhalańskiej LGD;

c)      Przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej Podhalańskiej LGD;

16.   Przedstawienie i zatwierdzenie protokołów z czynności komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków;

17.   Sprawy bieżące i wolne wnioski;

18.   Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

W celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 1/2022 z dnia 24-05-2022r. oraz projektami uchwał i dokumentów do zatwierdzenia na Walnym Zabraniu Członków planowanym na dzień 05-06-2022 r. zapraszamy do biura LGD. Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Z uwagi na zmianę przepisów, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej w celu weryfikacji reprezentowanego przez członka/ kandydata sektora/grupy interesów. Informacje mailowe prosimy wysyłać najpóźniej do czwartku 01.06.202023 r.

zaproszenie na WZC 05.06.2023r. godz.18:00 Szaflary

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 206

Konsultacje zmian w LSR...
Opublikowano: 15 września 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była aktualizacja kwot w budżecie oraz przeniesie...

ZAPROSZENIE NR 1/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

ZAPROSZENIE NR 2/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Nabór 3/2023 – Tworzenie...
Opublikowano: 4 września 2023

Nabór nr 3/2023, opublikowany dnia 04.09.2023 r....