Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 28.05.2019

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 28-05-2019 r. o godzinie 15:15 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, sala obrad UG
( I termin  15:15,   II termin 15:30 );

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
  5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 17-01-2019 roku;
  6. Omówienie zmian w LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki;
  1. Wolne wnioski i zapytania;
  2. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
  3. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Projekt zmian w LSR jest przedłożony do społecznych konsultacji na stronie www.podhalanska.pl

Załączniki:

projekt zmian w LSR – PLGD LSR 2014-2020 ZMIANY-MAJ2019-dodatkowe środki

wykaz zmian w LSR – Zał. do aktualizacji-wykaz zmian w LSR

projekt uchwały – Projekt uchwały – LSR