Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 27-02-2018

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 27-02-2018 r. o godzinie 16:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 12-12-2017 roku;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2017 rok;
 8. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2017 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2017 rok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 11. Omówienie propozycji zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu;
 12. Prezentacja „Raportu ewaluacyjnego z wdrażania LSR” za okres 01.07.2016 – 31.12.2017 przygotowanego przez Zespółu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 13. Wolne wnioski i zapytania;
 14. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.