Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 22-03-2016 godzina 17:00 Biały Dunajec

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków  Podhalańskiej Lokalne Grupy Działania

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  które odbędzie się w dniu  22-03-2016 r. o godzinie 17:00  w Biurze Podhalańskiej LGD  tj. ul. Jana Pawła II 308 (budynek starego Ośrodka Zdrowia) Biały Dunajec.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
 6. Przyjęcie protokołu nr 3/2015 z walnego zebrania Walnego Zebrania Członków z dnia 18-12-2015 rok;
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2015;
 8. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2015;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2015;
 1.  Przedstawienie sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2015 rok;
 2. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2015 rok;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowejPodhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2015 rok;
 2. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2015 rok;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2015 rok;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/ZWZ/2015 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/ZWZ/2015 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie
 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski;
 2. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

 

  Prezes Zarządu

                                                                                                                                                           Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Maciej Szostak

2c