Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 18-12-2015

2cZarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  które odbędzie się w dniu
18-12-2015 r. o godzinie 17:00  w Sali obrad w Gminie Szaflary
ul.  Zakopiańska 18 34 – 424 Szaflary;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;
 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej do przeprowadzenia wyborów;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;
 11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie:  przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 17. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków;
 18. Wolne wnioski;
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

 

  Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                 Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Maciej Szostak