ZAPROSZENIE NA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PLGD

      Na podstawie §13 pkt. 2 statutu, Zarząd Stowarzyszenia Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza na: Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem:

 

Otwarcie zebrania, przywitanie zebranych, stwierdzenie kworum,

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 2009-2013
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Sprawozdanie z realizacji LSR od 2009 do 2013 oraz Raport z Ewaluacji.
 6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu za rok 2013
 7. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2013.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2013-2017.
 10. Zatwierdzenie zmian w LSR, podjęcie uchwały.
 11. Sprawy bieżące,
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Zebranie odbędzie się 11 grudnia.2013r. (środa) w Remizie OSP w Murzasichlu (ul. Sądelska 55) o godzinie 17:00

 

Serdecznie zapraszamy