Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 28.08.2018

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach 4/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018 które trwały w terminie 18.07.2018 – 31.07.2018.

Program posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania planowanego w dniu 28.08.2018 r.  o godzinie 14:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu.:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych

– weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów i omówienie zasad pracy Rady w świetle obowiązujących procedur, wytycznych, kryteriów i Regulaminu Rady.

– przyjęcie porządku obrad

  1. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborach nr 4/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018.
  2. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naborów nr 4/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018 i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR
  3. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia dla wniosków złożonych w ramach naborów 4/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018 oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
  4. Sporządzenie list operacji w ramach naborów nr 4/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018 i podjęcie uchwał o przyjęciu list operacji do poszczególnych naborów.
  5. Wolne wnioski i zapytania
  6. Zakończenie posiedzenia.