Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 16.04.2018

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach 2/2018 i 3/2018, które trwały w terminie 15.03.2018 – 28.03.2018. Ocenie będą podlegały wszystkie wnioski złożone w ramach naborów tj. 22 projekty złożone w naborze 3/2018 oraz 8 projektów złożonych w naborze 2/2018.

 

Posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji będzie dwudniowe.

Dzień pierwszy podczas którego planowana jest ocena operacji pod kątem zgodności operacji z LSR odbędzie się w dn. 16.04.2018 r. o godzinie 16:00, w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu – ul. Jana Pawła II 310.

Dzień drugi podczas którego planowana jest ocena operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji odbędzie się w terminie późniejszym ustalonym wspólnie przez Radę LGD.

 

Program pierwszego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania tj. w dniu 16.04.2018 r.:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych

– omówienie zasad pracy Rady w świetle obowiązujących procedur, wytycznych, kryteriów i Regulaminu Rady – krótki instruktaż szkoleniowy

  1. Weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborach nr 2/2018 i 3/2018.
  4. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naborów nr 2/2018 i 3/2018.
  5. Podjęcie uchwał o niewybraniu operacji do finansowania dla operacji, które zostały ocenione jako niezgodne z LSR.
  6. Przygotowanie pism do wnioskodawców w zakresie wyjaśnienia braków i omyłek w złożonej dokumentacji, które uniemożliwiają ocenę zgodności operacji z LSR wybranych wniosków.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie pierwszego dnia posiedzenia.

O ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad w dniu 16.04.2018 r. członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Uprzejmie prosimy o obecność wszystkich członków Rady. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Rady, członek Rady zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady ze wskazaniem przyczyny.