Zaproszenie na posiedzenie Rady Podhalańskiej LGD – 29.10.2018 – 16:00

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborze 8/2018, który trwał w terminie 25.09.2018 – 08.10.2018 oraz w sprawie oceny i wyboru operacji własnej LGD w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2. w związku z niezłożeniem przez żaden podmiot uprawniony do wsparcia zamiaru realizacji operacji w tym zakresie.

Posiedzenie odbędzie się 29.10.2018 r. o godzinie 16:00 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310.

Program posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, w dniu 29.10.2018 r.:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

– weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów

–    przyjęcie porządku obrad

  1. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 8/2018 i złożonej przez Zarząd operacji własnej LGD.
  2. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naborze nr 8/2018
    i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR (jeżeli dotyczy).
  3. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia dla wniosków złożonych w ramach naboru 8/2018 oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
  4. Sporządzenie list operacji w ramach naboru nr 8/2018 i podjęcie uchwały o przyjęciu list operacji.
  5. Ocena operacji własnej LGD pod kątem zgodności z LSR, pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji  i ustalenie kwoty wsparcia oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie posiedzenia.