Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD – 28.05.2019 r.

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie kontynuacji oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD złożonych w naborach 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 oraz 5/2019, które trwały w terminie 12.04.2019 – 25.04.2019.

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 28.05.2019 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18 (sala obrad UG)

Program drugiego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, tj. w dniu  28.05.2019 r.:

1.Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

–    weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów

–    przyjęcie porządku obrad

2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze
nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 przez członków Rady nieobecnych na pierwszym dniu posiedzenia.

3.Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR względem wniosków co do których zostały wysłane pisma w sprawie złożenia wyjaśnień/uzupełnień i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR (jeżeli dotyczy):

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019

4.Ocena merytoryczna operacji pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji
i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów niezbędnej do wyboru operacji (jeżeli dotyczy)

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 5/2019

5.Przerwa na sporządzenie roboczych list operacji w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019.

6.Ustalanie kwot wsparcia i podejmowanie uchwał w stosunku do każdej operacji w kolejności wg miejsca na liście operacji w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019.

7.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia ostatecznych  list operacji w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019.

8.Wolne wnioski i zapytania

9.Zakończenie posiedzenia.

 

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

Posiedzenie Rady zostanie poprzedzone Walnym Zebraniem Członków planowanym o godzinie
15:15 (I termin), w przypadku przedłużenia się przewidywanego czasu trwania WZC, godzina rozpoczęcia oceny może ulec drobnym zmianom.