Zapraszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Drodzy Członkowie PLGD

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, serdecznie zaprasza na Walne  Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22 marca (piątek) 2013 w Urzędzie Gminy w Szaflarach o godz. 18.00

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie Członków, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2012,
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012,
 6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu za rok 2012,
 7. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu zarok 2012,
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 9. Wybór nowej Rady PLGD (informacje szczegółowe na stronie PLGD: www.podhalanska.pl),
 10. Raport z ewaluacji LSR,
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany zapisów w LSR,
 12. Sprawy bieżące,
 13. Wolne wnioski i dyskusja.
 14. Zakończenie zebrania.

UWAGA! Proponowany porządek może zostać zmieniony z uwagi na ostatnie informacje i korespondencję z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!