Zapytanie ofertowe

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na przeprowadzenie warsztatów z zakresu:

·         Wykonania ozdób z filcu;

·         Wykonania ozdób świątecznych (wielkanocnych) metodą DECOUPAGE

·         Wykonania ozdób świątecznych (wielkanocnych) techniką „karczochową”

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

 

Oferta musi zawierać:

1)      Pełną nazwę wykonawcy,

2)      Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL

3)       Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

4)      Koszt przeprowadzenia 4 h warsztatów dla 20 osób wraz z zapewnieniem materiałów do przeprowadzenia warsztatów

5)      Kosztorys niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów dla jednego  uczestnika

6)      Całkowitą wartość oferty

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na przeprowadzenie 1 warsztatu.
             

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: marzec 2014r .

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31/01/2014 do godziny 15.00

Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.