Zakończenie oceny wniosków – Posiedzenie Rady w dniu 03.02.2019

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na trzeci dzień Posiedzenia Rady w sprawie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD złożonych w naborach 6/2019, 7/2019, 8/2019, które trwały w terminie 29.11.2019 – 13.12.2019.

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 03.02.2020 r. o godzinie 16:30 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Szaflarach, ul. Orkana 37 c (budynek Ośrodka Zdrowia, III piętro).

Program trzeciego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, tj. w dniu  03.02.2020 r.:

1.Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

–    weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów

–    przyjęcie porządku obrad.

2.Weryfikacja wypełnionych przez Radę w trybie pisemnym kart oceny według lokalnych kryteriów operacji, oraz sporządzenie na ich podstawie wspólnych kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dla każdego wniosku uznanego za zgodny z LSR. Podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów w ocenie (jeżeli dotyczy) i ustalanie kwoty wsparcia dla operacji, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów:

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 6/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 8/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 7/2019

3.Sporządzenie list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia oraz podejmowanie uchwał o przyjęciu list operacji w ramach naborów 6/2019, 7/2019, 8/2019

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zakończenie posiedzenia ws. oceny operacji w ramach naborów 6/2019, 7/2019, 8/2019.

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.