Wycieczki rodzinne – projekt Barbary Chramiec

Barbara Chramiec zrealizowała projekt pt.:

„Wycieczki rodzinne po dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Podhala”  objętego dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Informacja o działaniach w ramach realizowanego projektu:

Operacja polegała na wzbogaceniu oferty turystycznej Podhala o dodatkowe atrakcje turystyczne i rozwój tych atrakcji zgodnie z postawą proekologiczną i zasadami poszanowania praw człowieka do życia w przyjaznym środowisku, która łączy w sobie pierwiastek ekologii i dobrej zabawy, a co najważniejsze umożliwia zwiedzanie atrakcji i zabytków Podhala w wygodny sposób. Jako miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych na miejsce wycieczek wytypowano wieś Chochołów, która jest wpisana jako zabytek klasy “0” na światową listę UNESCO oraz obszary Torfowisk Orawsko-Nowotarskich objęte obszarem chronionym NATURA 2000. Projekt poprzez realizację przedsięwzięcia jakim jest zorganizowanie 10 cyklicznych wycieczek ekologicznym środkiem transportu miał na celu podnieść świadomość mieszkańców oraz turystów w szczególności tych najmłodszych o posiadanych bogactwach dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego na terenie Podhala. Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważnym elementem kształtowania zachowań ludzkich na rzecz ochrony środowiska celem zachowania i pielęgnowania tożsamości, tradycji, przyrody. Dodatkowo projekt służył poprawie i wzmocnieniu więzi rodzinnych dzięki wspólnemu spędzaniu czasu.  Na zakończenie każdej wycieczki organizowane były ogniska wraz z zapewnieniem wyżywienia. Do realizacji zadania wykorzystane zostały środki transportu przyjazne środowisku, co dodatkowo wzmocni edukację ekologiczną, która stanowi istotny element projektu. Jako innowacyjne rozwiązanie przyjęto poruszanie się pojazdem elektrycznym przyjaznym dla środowiska, nie emitującym hałasu czy też szkodliwych spalin – będą to pierwsze takie warsztaty edukacyjne na terenie całego Podhala. W ramach dwóch warsztatów odbyły się wycieczki rowerowe. Podczas wycieczki przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowiadał o mijanych w wolnym tempie obiektach.

Łącznie przeprowadzono 10 wydarzeń dla 150 osób w okresie od maja do sierpnia 2019r, które obejmowało 8 wycieczek po zabytkowej wsi Chochołów przy użyciu niskoemisyjnego pojazdu elektrycznego oraz 2 wycieczki rowerowe.

Informacja w zakresie zgłoszeń była udostępniana w sieci społecznościowej Facebook oraz na stronach www LOT Chochołowski, PLGD, Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, Podhalańskiej LGD:

https://podhalanska.pl/prow-2014-2020-realizacje/wzmocnienie-kapitalu-spolecznego/wycieczki-rodzinne-po-dziedzictwie-przyrodniczym-i-kulturowym-podhala/

sdr

dig

dig

dav

dav

Chramiec-Loga