logo
logo
logo
logo

We wrześniu – zmiany w procedurach wyboru operacji przez LGD
Opublikowano: 7 września 2016

W związku z:

1) Podpisaniem w dniu 25 sierpnia br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, – w zakładce Legislacja PROW 2014-2020 udostępniliśmy to rozporządzenie
2) Zatwierdzeniem w dniu 30 sierpnia br.  Wytycznej nr 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,.

We wrześniu br Podhalańska LGD będzie dokonywać zmian w zakresie procedur wyboru operacji. Dodatkowo dokonamy doprecyzowania definicji lokalnych kryteriów wyboru aby wykluczyć możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów.

Zmiany w Rozporządzeniu MRiRW w dużej mierze dotyczą przedsiębiorców i osób zainteresowanych otrzymaniem tzw. PREMII na rozpoczęcie działalności.

Poniżej najistotniejsze zmiany w rozporządzeniu:

Z pomocy na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonują tę działalność
Tzw. PREMIA na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wypłacana w 2 transzach: PIERWSZA tj. 80% premii na wniosek beneficjenta złożony w terminie do 3 miesięcy po podpisaniu umowy przyznania pomocy, jeżeli beneficjent: podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności, uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje (w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy.
Druga transza tj. 20% PREMII jest wypłacana na wniosek beneficjenta jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
Beneficjent PREMII ma obowiązek po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa podjąć działalność gospodarczą we własnym imieniu i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie z tytułu podjętej działalności.
Beneficjenci premii oraz dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej zostaną zobowiązani w umowie przyznania pomocy do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej
Od dnia otrzymania od LGD wniosków o przyznanie pomocy wybranych do realizacji w danym naborze (ocenionych przez Radę LGD) lub w przypadku projektu grantowego i operacji własnej, od dnia jego złożenia w SW, Zarząd Województwa ma 3 miesiące na weryfikację i wezwanie wnioskodawcy do zawarcia umowy lub poinformowanie o odmowie pomocy lub wezwanie do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień.
Beneficjenci operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym na rozwój działalności) mają obowiązek już w  momencie ubiegania się o pomoc dołączyć do wniosku ostateczną decyzję środowiskową – jeśli dotyczy. Zatem można się spodziewać że pierwsze umowy przyznania pomocy zawierane między beneficjentami a Samorządem Województwa, w ramach naborów wniosków jakie LGD planuje ogłosić w październiku 2016 r. będą podpisywane w marcu/ kwietniu 2017 r.

DODATKOWO:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informuję, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz instrukcji i umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

1)   na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2)   na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3)   na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory ww. dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR  (link w zakładce PROW 2014-2020 – Materiały Dla Beneficjentów)

Tagi: ,

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 76

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...