Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania Biały Dunajec, 30.03.2017 r. Godz. 18:00

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 30-03-2017 r. o godzinie 18:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
  3. Wybór Sekretarza Zebrania;
  4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno – wyborczej;
  6. Przyjęcie protokołu nr 4/2016 z Walnego Zebrania Członków z dnia
    04-11-2016 rok;
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
  8. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
  10. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
  11. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
  13. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
  15. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
  16. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów;
  17. Omówienie zmian w regulaminie Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady;
  18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
  19. Wybór Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania i podjęcie uchwały;
  20. Powołanie Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz podjęcie uchwały;
  21. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
  22. Wolne wnioski;
  23. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 4/2016 z dnia 04-11-2016 r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 30-03-2017 r.

  • Zobacz projekty uchwał
  • Zobacz projekty zmiany lokalnych kryteriów wyboru i Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Prezes Zarządu
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Maciej Szostak