Walne Zebranie Członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania Biały Dunajec, 30.03.2017 r. Godz. 18:00

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 30-03-2017 r. o godzinie 18:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno – wyborczej;
 6. Przyjęcie protokołu nr 4/2016 z Walnego Zebrania Członków z dnia
  04-11-2016 rok;
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
 8. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
 11. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
 13. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2016 rok;
 15. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 16. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów;
 17. Omówienie zmian w regulaminie Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady;
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2016;
 19. Wybór Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania i podjęcie uchwały;
 20. Powołanie Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz podjęcie uchwały;
 21. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 22. Wolne wnioski;
 23. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 4/2016 z dnia 04-11-2016 r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 30-03-2017 r.

 • Zobacz projekty uchwał
 • Zobacz projekty zmiany lokalnych kryteriów wyboru i Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Prezes Zarządu
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Maciej Szostak