Walne Zebranie Członków 17.01.2019 r. 16:00 i warsztat refleksyjny

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 17-01-2019 r. o godzinie 16:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310 (I termin 16:00, II termin 16:30);

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjno-wyborczej;
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 29-10-2018 roku;
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2018 rok;
 7. Ocena Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2018 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2018 rok;
 9. Omówienie zmian w LSR w zakresie planu działania i planu komunikacji podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Zatwierdzenie zmian w strukturze organu decyzyjnego poprzez przyjęcie rezygnacji/wybory uzupełniające do Rady/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
 11. Prezentacja „Raportu ewaluacyjnego z wdrażania LSR” za okres 01.07.2016 – 31.12.2018 przygotowanego przez Zespółu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 12. Wolne wnioski i zapytania;
 13. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Do 16 stycznia 2019 można składać uwagi do proponowanych zmian w LSR przedłożonych do konsultacji społecznych na stronie www.podhalanska.pl oraz facebooku LGD.

Zaprezentowany na WZC „Raport ewaluacyjny z wdrażania LSR” będzie przedmiotem dyskusji podczas corocznego Warsztatu Refleksyjnego, na który zapraszamy w tym samym dniu po zakończeniu WZC w biurze PLGD.

Zaproszenie na warsztat refleksyjny:

Zaproszenie Warsztat refleksyjny 17.01.2019- zał.do zapr. na WZC