Szkolenie – informacja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: „Produkty lokalne w obrocie rynkowym czynnikiem rozwoju regionu”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 maja 2014 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, a także nauczycieli szkół rolniczych, mieszkańców wsi oraz innych podmiotów branżowych.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie rękodzieła i rzemiosła oraz znaczenia i wykorzystania produktów lokalnych w tworzeniu marki regionu i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zajęcia teoretyczne zostaną wzbogacone o prezentację dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego na teren Podbabiogórza i Pogórza Karpackiego w województwie małopolskim.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa wraz z dołączoną Informacją o uczestniku do dnia 21.05.2014 r. pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. Koszty udziału w szkoleniu: Pracownicy ODR – 358,00 zł brutto od osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia oraz warsztatów na wyjeździe studyjnym (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy + warsztaty). Część dydaktyczna jest bezpłatna. Pozostałe osoby – 574,60 zł brutto* od osoby – w cenie zawarte są dodatkowo koszty dydaktyczne (wykładowcy + materiały szkoleniowe + wyjazd studyjny).

Powyższe kwoty dotyczą osób, które w karcie zgłoszenia uczestnictwa posiadają podpisane Oświadczenie dla celów VAT.

Osoby bez podpisanego ww. Oświadczenia pokrywają koszty szkolenia powiększone o wartość podatku VAT (tj. 682,99 zł)