Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Drodzy Członkowie PLGD

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, serdecznie zaprasza na Walne  Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11 kwietnia (piątek) 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej w Kościelisku, ul. Nędzy-Kubińca 76, o godzinie 16.00

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie Członków, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 4. Zatwierdzenie nowego członka Komisji Rewizyjnej,
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2013,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013,
 7. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu za rok 2013,
 8. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu zarok 2013,
 9. Raport z ewaluacji LSR,
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany zapisów w LSR,
 11. Sprawy bieżące,
 12. Wolne wnioski i dyskusja,
 13. Zakończenie zebrania.

 

 

UWAGA! Proponowany porządek może zostać zmieniony z uwagi na ostatnie informacje i korespondencję z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!