Remont istniejącego odwodnienia systemu drenażowego wraz wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku kościoła w Odrowążu Podhalańskim wpisanego do gminnego rejestru zabytków.

Za kwotę dofinansowania z EFRROW wykonany został remont istniejącego odwodnienia systemu drenażowego wraz wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian kościoła w Odrowążu jednego obiektu wpisanego w gminną ewidencję zabytków. Wykonano następujące prace:
– Izolacja ścian fundamentowych
– Odwodnienie terenu
– Opaska żwirowa
Realizacja projektu przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego Podhala oraz do rozwoju turystyki na terenie gminy Czarny Dunajec i obszaru LGD. Rezultaty realizacji projektu będą mogli podziwiać parafianie z Odrowąża i Załucznego (korzystający z kościoła) jak również inni mieszkańcy Podhala oraz turyści.