Barbara Chramiec jako Beneficjent   projektu informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn:

„Wycieczki rodzinne po dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Podhala”  objętego PROW na lata 2014-2020

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Informacja o działaniach w ramach realizowanego projektu:

Operacja polega na wzbogaceniu oferty turystycznej Podhala o dodatkowe atrakcje turystyczne i rozwój tych atrakcji zgodnie z postawą proekologiczną i zasadami poszanowania praw człowieka do życia w przyjaznym środowisku, która łączy w sobie pierwiastek ekologii i dobrej zabawy, a co najważniejsze umożliwia zwiedzanie atrakcji i zabytków Podhala w wygodny sposób. Jako miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych na miejsce wycieczek wytypowano wieś Chochołów, która jest wpisana jako zabytek klasy „0” na światową listę UNESCO oraz obszary Torfowisk Orawsko-Nowotarskich objęte obszarem chronionym NATURA 2000. Projekt poprzez realizację przedsięwzięcia jakim jest zorganizowanie 10 cyklicznych wycieczek ekologicznym środkiem transportu ma na celu podnieść świadomość mieszkańców oraz turystów w szczególności tych najmłodszych o posiadanych bogactwach dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego na terenie Podhala. Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważnym elementem kształtowania zachowań ludzkich na rzecz ochrony środowiska celem zachowania i pielęgnowania tożsamości, tradycji, przyrody. Dodatkowo projekt służy poprawie i wzmocnieniu więzi rodzinnych dzięki wspólnemu spędzaniu czasu. Zadanie obejmuje również wspólne ogniska tzw. watry przy śpiewie góralskim i biesiadowaniu przy wspólnym stole.  Na zakończenie każdej wycieczki organizowane będą ogniska wraz z zapewnieniem wyżywienia. Do realizacji zadania wykorzystane zostaną środki transportu przyjazne środowisku, co dodatkowo wzmocni edukację ekologiczną, która stanowi istotny element projektu. Jako innowacyjne rozwiązanie przyjęto poruszanie się pojazdem elektrycznym przyjaznym dla środowiska, nie emitującym hałasu czy też szkodliwych spalin – będą to pierwsze takie warsztaty edukacyjne na terenie całego Podhala. W ramach dwóch warsztatów przewiduje się wycieczki rowerowe, które również będą prowadzone w poszanowaniu dla środowiska naturalnego z elementami edukacji ekologicznej. Podczas wycieczki przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowie o mijanych w wolnym tempie obiektach.

Operacja przewiduje swoim zakresem zrealizowanie 10-ciu przedsięwzięć edukacyjnych pod tytułem:

„Wycieczki rodzinne po dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Podhala”

Termin realizacji:

Termin realizacji przewidziano w miesiącach od maja do sierpnia 2019 roku. Dokładne daty zostaną wskazane na etapie realizacyjnym z uwzględnieniem prognoz pogodowych. Każda z wycieczek będzie realizowana w odrębnym dniu ( łącznie 10 dni), a czas trwania każdej to ~ 5/6 godzin. Każda z grup będzie składać się z 15 osób.

Kryteria doboru uczestników:

Operacja ma na celu poza elementami edukacyjnymi również wzmacniać więzi rodzinne, w związku z czym przyjęto następujące  kryteria tj. zgłaszać się mogą wyłącznie rodzice z dziećmi lub prawni opiekunowie z podopiecznymi. W sytuacji zbyt dużej ilości zgłoszeń względem dostępnych miejsc decydować będzie data zgłoszenia. Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych.

Zakładany program:

Program zakłada: o godz. 9:00 zebranie uczestników na parkingu obok OSP w Chochołowie, godzinne zwiedzanie zabytkowej miejscowości Chochołów leżącej na szlaku architektury drewnianej woj. małopolskiego, przejazd na Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, 1,5 godzinny spacer z przewodnikiem po torfowiskach, wspólne biesiadowanie tj. ognisko z wyżywieniem, powrót na parking.

Wszystkie te wydarzenia mają na celu promowanie unikatowych obszarów Podhala w tym tak cennych przyrodniczo obszarów Torfowisk Orawsko – Nowotarskich

Pozostałe informacje:

Łącznie zostanie przeprowadzonych 10 wydarzeń dla 150 osób w okresie od maja do sierpnia 2019r, które obejmują 8 wycieczek po zabytkowej wsi Chochołów przy użyciu niskoemisyjnego pojazdu elektrycznego oraz 2 wycieczki rowerowe.

Informacja w zakresie zgłoszeń jest ogólnodostępna w sieci społecznościowej Facebook oraz na stronach www LOT Chochołowski, PLGD, Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu. Uczestnictwo jest nieodpłatne. Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych.

Poniżej interaktywny formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen74yRmbeeP5HtJ9yU-PyrsHjt_MzOsHHKDERtM6evA8TBHQ/viewform?fbclid=IwAR2yzOK_LNxdUagusAvPbIuubleeJLupxUxo-gF9GPtNolyA590p1c8iKa8

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Chramiec-Loga