logo
logo
logo
logo

Plan włączenia społeczności lokalnej PROW 2014-2020
Opublikowano: 7 sierpnia 2015

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy plan włączenia społeczności lokalnej  w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na Lata 2014-2020.

 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Podhalańskiej Lokalnej Grupy (PLGD) zostanie opracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, polegające na angażowaniu społeczności lokalnej na każdym etapie jej tworzenia. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania PLGD w procesie tworzenia strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej. W tym celu podejmowane będą następujące działania w celu zapewnienia partycypacyjności:

  1. Badania ilościowe – przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców dotyczące kierunków rozwoju gmin. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane również w opracowywaniu analizy SWOT obszaru działania PLGD. Ankieta będzie możliwa do wypełnienia w wersji papierowej (w biurze PLGD, podczas prowadzonych konsultacji społecznych, w Urzędach Gmin), jak również dostępna będzie na naszej stronie internetowej oraz stronach internetowych pięciu partnerskich gmin PLGD.
  2. Przeprowadzenie otwartego konkursu na propozycje projektów / przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach LSR. Konkurs polegał będzie na składaniu do biura PLGD kart projektów (wersja papierowa bądź elektroniczna), które wypełniane będą przez przedstawicieli wszystkich sektorów i grup społecznych. Zgromadzony i poddany analizie materiał posłuży tworzeniu zakresu przedsięwzięć planowanych w LSR na lata 2014-2020.
  3. Konsultacje społeczne obejmujące zorganizowanie jednego spotkania na obszarze każdej gminy planowanej do objęcia LSR. Zapewnienie udziału społeczności lokalnych w realizacji działań partnerstwa odbywa się na drodze różnego rodzaju konsultacji społecznych. Celem planowanych do przeprowadzenia konsultacji w każdej gminie wchodzącej w skład PLGD jest w szczególności diagnoza obszaru, stworzenia koszyka potrzeb i problemów, barier i szans rozwoju gminy, analiza SWOT obszaru danej gminy, a także celów LSR. Ponadto konsultacje te posłużą do szerokiego informowania społeczności lokalnej o założeniach podejścia LEADER oraz upowszechnianiu informacji o PLGD. Prowadzenie konsultacji społecznych ma przyczynić się do czynnego udziału społeczności lokalnej na każdym etapie procesu budowania LSR.
  4. Praca zespołu konsultacyjnego ds. związanych z opracowaniem LSR na lata 2014-2020. Zespół stworzą osoby reprezentujące poszczególne sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańcy z wszystkich gmin obszaru działania PLGD. W pracach zespołu będą brali również udział zewnętrzni eksperci. Podczas co najmniej 3 spotkań zespołu będą konsultowane kolejne etapy powstawania LSR oraz rozwiązywane problemy pojawiające się w trakcie procesu budowy strategii. Ogromną rolą zespołu będzie także analiza stosowanych w trakcie tworzenia LSR narzędzi, oraz ewentualne proponowanie innych w celu usprawnienia procesu tworzenia LSR.;
  5. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze PLGD w okresie budowania LSR ma umożliwić społeczności lokalnej stały dostęp do szerokiej informacji m.in. nt. postępu prac nad tworzeniem LSR. Ponadto działalność punktu posłuży społeczności lokalnej jako miejsce zgłaszania swoich uwag oraz propozycji zadań strategicznych, które mogłyby zostać ujęte w nowej LSR.

 

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd PLGD, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, które to będzie na swoich posiedzeniach opiniować i zatwierdzać wypracowaną koncepcję LSR.

Otwarcie na społeczność lokalną procesu konstruowania strategii rozwoju jako całości oraz poszczególnych jej części, m.in. diagnozy obszaru, gwarantuje wysoką jakość dokumentu jakim jest LSR.

Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

prow-2014-2020-logo-kolor_0

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 224

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...

Warsztaty „Drugie życie&...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Drugie zycie" W ramach działań promujących wzory regionu w nowym dizajnie zostaną zorganizo...